Výkonnost malých a středních podniků je tak často omezena nedostatečným nastavením kontrolingových a reportingových procedur a podceněním role finančního managementu a finanční analýzy. Cílem našich služeb v oblasti finančního řízení je překlenout propast mezi účetními a managementem. Role účetních se často omezuje na sestavování statutárních výkazů podle Českých účetních standardů. Ty jsou vhodné pro daňové účely a k získání základního přehledu o hospodaření podniku a jeho finanční pozici, jsou ale zcela nevhodné pro jeho finanční řízení.

Manažerské účetnictví

  • Zavádíme a nastavujeme manažerské účetnictví v závislosti na používaném softwaru pro správu podnikových zdrojů a zajišťujeme jeho optimální propojení s finančním účetnictvím. Výstupem dobře nastaveného manažerského účetnictví jsou včasné a přesné informace v managementem požadované struktuře
  • Analýzou a správnou alokací nákladů a výnosů po jednotlivých produktech, prodejních kanálech či střediscích získáte přehled o jejich skutečné ziskovosti

Finanční management

  • Poskytneme pomoc při tvorbě a vyhodnocování finančních plánů a rozpočtů (budgeting, forecasting) a provedeme analýzu odchylek mezi plánem a skutečností (variance analysis)
  • Pomůžeme s řízením peněžních toků a pracovního kapitálu (zejména pohledávek, závazků a zásob)
  • Vyhodnotíme vaše investiční záměry před jejich realizací a významně tak přispějeme ke snížení rizik spojených s investováním
  • Poradíme při výběru zdrojů krátkodobého a dlouhodobého financování s ohledem na optimální strukturu zadlužení
  • Navrhneme vhodné způsoby zajištění proti kurzovému a úrokovému riziku
RB_Vault