I malé podniky generují velké množství dat, které je možné při jejich správné analýze efektivně využít k řízení podniku a zvýšení jeho výkonnosti. Management tato data potřebuje včas a v požadované struktuře, aby na jejich základě mohl činit správná rozhodnutí

Analýza klíčových ukazatelů výkonnosti

  • Navrhneme klíčové finanční i nefinanční ukazatele pro sledování a řízení výkonnosti vašeho podniku
  • Porovnáme tyto ukazatele s historickými daty, konkurencí a běžnou hodnotou v odvětví.
  • Provedeme analýzu a optimalizaci interních procesů
  • Otestujeme funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů

Finanční analýza

  • Finanční analýzou typicky sledujeme vývoj poměrových ukazatelů likvidity (schopnosti podniku splácet dluhy), rentability (návratnosti vloženého kapitálu), obratu aktiv (pracovního kapitálu) a zadluženosti (finanční struktury).